Waarom QualityScope?

In ziekenhuizen is het inzichtelijk maken van kwaliteit en de uitkomsten van zorg essentieel. Daar is een helder kwaliteitsbeleid voor nodig. Dat betekent dat informatie over kwaliteit dagelijks op vele plekken binnen het ziekenhuis voorhanden moet zijn. In de praktijk is de medisch specialist vaak veel tijd kwijt om informatie te achterhalen. Dat is niet meer nodig, want QualityScope ontzorgt hierin de diverse zorgprofessionals; zowel de beleidondersteuners, de medisch specialisten en de bestuurders. QualityScope richt zich daarbij op drie pijlers:

INFORMATIE (input)

In een ziekenhuisorganisatie is veel informatie aanwezig die in verschillende bronsystemen wordt geregistreerd en waar verschillende organisatieonderdelen verantwoordelijk voor zijn. Het is noodzakelijk dat de medische professional op tijd over de juiste en volledige informatie kan beschikken.

Daarom stellen we eerst de informatiebehoefte van diverse medisch specialisten vast. Vanuit deze informatiebehoefte, maken we afspraken in welke frequentie, welke informatie op welke momenten besproken gaat worden (SLA’s) en wie daar verantwoordelijk voor is.

ORganisatie (context)

De verbeterambitie bepaalt waar (continu) verbeterd kan worden en vakgroepvergaderingen blijken in de praktijk ideale momenten te zijn om daarover het goede gesprek te voeren. Een beleidondersteuner is vaak veel tijd kwijt om de juiste informatie te verzamelen en te agenderen. De medisch specialist wil steeds kunnen vertrouwen op het bespreken van de juiste en volledige informatie die ook op tijd voorhanden is. In de praktijk is dit proces tijdrovend en foutgevoelig. Onderdelen van dit informatieproces kunnen op een slimme manier worden geautomatiseerd. Dat creëert rust en voorkomt fouten.

realisatie (output)

Vergaderingen leiden altijd tot uitkomsten: notulen, besluiten en actiepunten. Binnen de gezondheidszorg is daarnaast het afleggen van verantwoording en het inzichtelijk maken van continu verbetering een eis. Verslaglegging moet aanwezig en up-to-date zijn. Dit alles is met QualityScope in één keer goed geregeld. QualityScope zorgt ervoor dat notulen, actielijsten en verslagen automatisch worden gegenereerd en dat het zoeken naar (de status van) vergaderonderwerpen niet meer nodig is. Omdat vooraf afspraken gemaakt zijn worden altijd alle belangrijke onderwerpen besproken.  

Voordelen voor vergaderdeelnemers

 • Eenvoudig vergaderingen voorbereiden.
 • Alle relevante onderwerpen voor verdere kwaliteitsverbetering staan automatisch op de agenda.
 • Voor de start van elke vergadering beschikt u over de agenda, relevante vergaderdocumenten, aanvullende notities, notulen en ingekomen stukken.
 • Alles in één overzicht. Het archief is direct beschikbaar en volledig tekst doorzoekbaar.

Voordelen voor secretariaten

 • Het kost het secretariaat nauwelijks tijd om een vergadering voor te bereiden.
 • Alle belangrijke informatie staat bij elkaar.
 • De agenda wordt automatisch gegenereerd.
 • Alle belangrijke onderwerpen ten aanzien van kwaliteitsverbetering worden automatisch op de agenda gezet.
 • Wijzigingen kunnen tot op het laatste moment worden aangebracht.
 • Deelnemers worden automatisch uitgenodigd.
 • Actiepunten, notulen en verslagen worden automatisch samengesteld.

Voordelen voor discipline-vertegenwoordigers:

 • Door de krachtige koppeling naar de diverse informatiebronnen, heeft u altijd inzicht in alle besproken onderwerpen, notulen en verslagen.
 • U heeft altijd een up-to-date overzicht over alle onderwerpen die met kwaliteitsverbetering te maken hebben.
 • Jaarverslagen worden automatisch gegenereerd.
 • Verslaglegging is altijd aanwezig en up-to-date.
 • Dankzij het digitale archief behoort het zoeken naar vergaderonderwerpen tot de verleden tijd.

Om tot verbetering te komen vragen medisch specialisten zich vaak af: 

 • Weten we hoe goed we het doen? (werken volgens standaarden)
 • Kennen we de variaties/variabiliteit van ons handelen? (gepast gebruik)
 • Weten we hoe goed we het doen ten opzichte van anderen? (outcomes)
 • Kunnen we aantonen dat we continu verbeteren? (publicatie)

QualityScope is ontwikkeld door en voor medisch specialisten en helpt om antwoorden op deze vragen te krijgen.

QualityScope ondersteunt organisaties in het structureren en beheren van informatiestromen rondom kwaliteitsverbetering. En bevordert de samenwerking tussen informatieverantwoordelijken, medische professionals en bestuur. Verslaglegging voldoet bovendien aan alle kwaliteitskaders voor interne en externe verantwoording.

Met 1 druk op de knop geregeld.

QualityScope. Kwaliteit ontzorgt. 

OVERZICHTELIJK EN VLOT VERGADERINGEN PLANNEN

SIMPEL EN INTUÏTIEF IN HET GEBRUIK

OVERZICHTELIJKE COMMUNICATIE MET DE LEDEN

INZICHT EN OVERZICHT


 • Ondersteunt bij het gestructureerd verzamelen van data binnen uw ziekenhuis
 • Maakt werkwijzen en verbeterpunten transparant
 • Zet onderwerpen over kwaliteitsverbetering automatisch op de agenda
 • Overzichtelijke navigatie
 • Praktisch agenda-format en vergader jaarplanning in te richten per vakgroepoverleg
 • Altijd beschikking over juiste, tijdige en volledige informatie
 • Faciliteert notulen, actie- en besluitenlijst, jaarverslagen en verslagen voor de visitatie
 • Bekijk vergaderschema’s en plaats items op de agenda
 • Verstuur automatisch berichten naar deelnemers
 • Krijg inzicht in verbeteracties en gemaakte afspraken
 • Geeft inzicht in onderwerpen, groepen, rollen en locaties
 • Maakt de voortgang van acties in relatie tot de verbeterambitie inzichtelijk
 • Helpt te voldoen aan eisen Kwaliteitskader Medisch Specialisten, NIAZ en kwaliteits- en opleidingsvisitatie

Over ons

Jeroen Buisman is al tientallen jaren actief in software- en applicatie ontwikkeling voor de Healthcare-branche.

inforeports richt zich sinds 2005 op het leveren van oplossingen op het gebied van stuurinformatie voor ziekenhuizen, waarmee klanten hun totale management vanuit  één tool kunnen sturen.

inforeports ondersteunt opdrachtgevers daarnaast met standaardsoftware als zorgstuur en maatwerk software, maar ook consultancy en projectmanagement.

Jeroen is, naast directeur van inforeports, ook als senior consultant en -ontwikkelaar actief. Met een uitgebreide kennis op het gebied van datawarehousing, kwaliteitsindicatoren, databases, informatiemodellering en ziekenhuisprocessen is hij voor meerdere ziekenhuizen een gedegen sparringpartner. 

Johan Berends is nu 15 jaar internist-oncoloog. Opgeleid in Groningen en Zwolle. Vanaf 2006 met veel plezier aan het werk in het ziekenhuis in Den Helder, inmiddels Noord West Ioc Den Helder.

Hij heeft in de afgelopen jaren naast zijn werk als oncoloog vele bestuurstaken gehad in het Ziekenhuis. Enkele jaren als stafvoorzitter en meerdere jaren lid van het stafbestuur en ook lid van het bestuur van het medisch specialistisch bedrijf. In die fase ook veel bezig geweest met de kwaliteit van zorg en met name het proberen transparant te maken van die kwaliteit.

Tijdens zijn bestuurlijke werkzaamheden liep hij aan tegen het suboptimaal gebruik van een schat aan data die wel beschikbaar was, maar niet op de tafel van de professional. Zijn ambitie is om dat te veranderen. 


Marco Van Ockenburg is al meer dan 20 jaar werkzaam in de gezondheidzorg. De eerste 10 jaar in diverse functies in het primaire proces. Van verpleegkundige tot en met externe Niaz auditor, crisis coördinator en project manager RvB.

De laatste 10 jaar is Marco werkzaam voor het stafbestuur Noordwest ziekenhuisgroep als adviseur kwaliteit/veiligheid Vereniging Medische Staf waarin hij zich als doelstelling heeft gesteld de medisch specialist te ontzorgen.

In deze functie is hij verantwoordelijk voor de ondersteuning en ontwikkeling van 350 medisch specialisten op diverse deelgebieden. Marco heeft zich ten doel gesteld de Medisch Specialist te ontzorgen en tot verbetering te komen. Informatie is daarin van groot belang want informatie dient juist, tijdig en volledig te worden aangeboden aan de medisch specialisten.


Contact

Bel 

085-0601357

Volg ons op LinkedIn